OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Ovi uvjeti odnosi se na web stranicu https://www.croatiandragon.com  kojom upravlja

Nanolife jdoo
B. Adžije 40
10000 Zagreb
oib 41797060111
iban HR8624840081135118215
prigovori potrošaća na crodraconis@gmail.com
00385992424400 tel.

Temeljne odredbe

Nanolife jdoo ovim putem objavljuje Opće uvjete poslovanja koji reguliraju određena prava I obveze između Nanolife jdoo-a I korisnika usluga – kupaca , te će biti objavljeni i dostupni u elektronskoj formi na web stranici www.croatiandragon.com.

Ovi Opći uvjeti poslovanja su obvezujući za sve Korisnike usluga (kako je niže definirano), a koji proizlaze iz općih obvezujućih zakonskih propisa Republike Hrvatske.

Definicije. Slijedeće definicije će imati navedeno značenje u Općim uvjetima poslovanja:

Cjenik je cjenik Usluga određen od strane Nanolife jdoo-a.

Nanolife jdoo ima značenje kakvo je opisano u Članku 1. Općih uvjeta poslovanja.

Korisnik usluga je fizička ili pravna osoba koja naručuje robu za koju plaća cijenu.

Narudžbaje pisana ili elektronička narudžba usluge-robe Nanolife jdoo-a  koju je naručio Korisnik usluga i koja je prihvaćena od strane Nanolife jdoo, te koja ima formu i sadrži uglavke koje je odredio Nanolife jdoo. Ugovor između Nanolife jdoo i Korisnika usluga će postati valjan nakon primitka narudžbe od strane Nanolife jdoo.

Usluga-roba odnosno  pružena od strane Nanolife jdoo za cijenu koja je ugovorena putem narudžbe i/ili Ugovora koja se sastoji od analize plaće iz baze plaća. Opseg i specifikacije usluga će biti određene u pojedinačnoj narudžbi i/ili u Ugovoru.

Zakon o zaštiti osobnih podataka primijenit će se na sve podatke u skladu sa zakonskim odredbama o zaštiti osobnih podataka.

Ugovor znači ugovor zaključen između Nanolife jdoo i Korisnika usluge nakon koje će Nanolife jdoo pružiti uslugu-robu Korisniku osim ukoliko nije drugačije dogovoreno. Osim ako nije drugačije dogovoreno Ugovorom Opći uvjeti poslovanja i Narudžba mogu biti izraženi i u usmenoj formi u kojem slučaju se primjenjuju i Opći uvjeti poslovanja. Ugovorni uvjeti će biti pruženi putem Narudžbe.

Ugovorne strane su Nanolife jdoo i Korisnik usluge.

Narudžba

Osim ukoliko nije drugačije određeno od strane Nanolife jdoo, narudžba Korisnika usluga je potrebna za kupovinu usluge-robe na način da se ispuni internetski obrazac na web stranici www.croatiandragon.com. Popunjavaju se  samo osnovne podatke kako bi platili uslugu. Korisnici koji su opisani u prethodnoj rečenici obvezni su dati istinite i točne podatke pri popunjavanju

Nakon popunjavanja obveznih registracijskih na www.croatiandragon.com korisnik usluga-robe će primiti poruku poslanu na e-mail adresu koju je sam dao.

Korisnik usluga može u svako vrijeme otkazati svoju narudžbu  slanjem e- maila na e-mail adresu crodraconis@gmail.com u kojem zahtijeva da se njegova narudžba poništi.

Namjera Nanolife jdoo –a nije obrada osobnih podataka Korisnika usluga, te se oni za tu svrhu, a koja je predmet Zakona o zaštiti osobnih podataka neće koristiti. Međutim, obrada pojedinh podataka Korisnika usluga potrebna je u onoj mjeri koja je neophodna da bi se ostvario pružila Usluga.

Nanolife jdoo zadržava pravo na izmjenu i prilagodbu strukture i opsega usluge-robe po svom zahtjevu. U tom slučaju obavijestit će Korisnika usluge o takvim izmjenama preko obavijesti koja će biti objavljena na web stranici crodraconis@gmail.com ili putem poruke koja će biti poslana na mail Korisnika.

Usluga-roba Nanolife jdoo će biti naručena nakon što ispunjena narudžba bude poslana Nanolife jdoo-u. Nakon prihvata ponude Nanolife jdoo ima pravo provjeriti putem telefona, faksa ili drugim putem informaciju koja je pružena u Narudžbi od strane Korisnika. U slučaju sumnje u istinitost podataka Nanolife jdoo ima pravo zatražiti dodatnu provjeru (putem telefona ili putem službenog predstavnika Korisnika usluge).

Narudžba mora sadržavati najmanje sljedeće zahtjeve:

Komercijalno ime ili ime i prezime fizičke osobe te pravni oblik za pravnu osobu

Poštansku adresu registriranog ureda ili prebivalište fizičke osobe (ulica, broj, poštanski broj, grad ili općina),

Adresa za izdavanje računa Korisniku usluga,

Ime i prezime kontakt osobe kod strane Korisnika uključujući telefon, fax i e-mail kontakt,

Vrsta robe koja se naručuje,

Ukoliko postoji opravdan razlog Nanolife jdoo može tražiti da Korisnik potpiše Narudžbu ili da je ovjeri žigom Društva.

Nakon završetka Narudžbe potvrda Narudžbe (prihvat Narudžbe) će biti poslan na e-mail adresu Korisnika usluge od strane Nanolife jdoo.

Kroz uobičajeno vrijeme od 24 sata od dostave Narudžbe od strane Korisnika Usluge i prihvata od strane Nanolife jdoo-a, Nanolife jdoo će pripremiti račun sa istaknutom cijenom usluge za naručenu Uslugu te će poslati isti na e-mail adresu Korisnika usluge. Aktivacija naručene Usluge-robe će se dogoditi unutar 2 poslovna dana, osim ukoliko nije drugačije dogovoreno u pojedinom slučaju.

Korisnik usluga će biti ovlašten u potpunosti ili djelomično otkazati Narudžbu, ali samo u trenutku prije nego što je usluga-roba pružena ukoliko je poslan mail ili pisana poruka Korisniku usluga u kojoj Korisnik usluga nedvojbeno i izričito pisanom porukom otkazuje ili djelomično otkazuje uslugu-robu. Osim ukoliko nije nešto drugo propisano Općim uvjetima poslovanja za izmjenu već pristigle narudžbe ili Usluge koja je već pružena potreban je pristanak obiju strana.

Cijena Usluge i uvjeti plaćanja

Cijena za kupnju usluge-robe je određena u cjeniku i valjan je onaj cjenik koji je važeći na dan naručivanja usluge, osim ukoliko je određeni izvještaj učinjen specijalno po narudžbi naručitelja i u skladu s potrebama naručitelja. U tom slučaju cijena usluge je ona koja je dogovorena sa Korisnikom usluga. Nanolife jdoo  može izmijeniti Cjenik te je u slučaju izmjena važeći Cjenik onaj koji je objavljen na stranici www.croatiandragon.com.

Sve cijene koje su navedene su iznosi koji uključuju iznos PDV-a te druge potencijalne poreze ili naknade. Iznos PDV-a će biti utvrđen u skladu s zakonom i drugim prikladnim poreznim davanjima te će biti iskazana na računu.

Žalbena procedura

Korisnik usluga ovlašten je izjaviti pritužbu na grešku koja se pojavila kod isporuke usluge-robe Nanolife jdoo-a. Korisnik usluge je ovlašten zatražiti smanjenje cijena na razinu koja je adekvatna za navedenu grešku. Unutar takve procedure Korisnik usluga neće biti ovlašten zahtijevati sadržaj zahtijevane usluge jer je Korisnik taj koji naručuje sadržaj izvještaja.

Period za podnošenje pritužbe biti će najduže 14 dana od dana kad je Korisnik otkrio grešku ili od kada je mogao otkriti grešku.

Pritužba može biti podnesena od strane Korisnika usluge pisanim putem (na adresu registriranog sjedišta Nanolife jdoo, putem faxa na broj: 00385992424400 ili putem e-maila: crodraconis@gmail.com) , pri čemu takva pritužba mora biti dostavljena Nanolife jdoo. Nanolife jdoo može odgovoriti na pritužbu u roku od sljedećih 7 dana od dostave.

Ograničenje odgovornosti Nanolife jdoo

Nanolife jdoo neće biti odgovoran za bilo kakvu neposrednu ili posrednu štetu koja je uzrokovana izvršenjem usluge.

U slučaju da nastane odgovornost za štetu koju je Korisniku usluge uzrokovao Nanolife jdoo kršenjem obveza koje proizlaze iz Ugovora, naknada takve štete će se ograničiti na najveći iznos cijene koju je Korisnik usluge platio za naručenu Uslugu koja mu je bila pružena za vrijeme kršenja obveza od strane Nanolife jdoo-a, a koja se smatra najvećom potencijalnom predvidljivom štetom.

Zajedničke odredbe

Ugovorne strane će međusobne sporove prvenstveno rješavati zajedničkim pregovorima u cilju postizanja dogovora oko spora. Ukoliko Ugovorne strane ne postignu dogovor oko spora, svaka Ugovorna strana ima pravo podnijeti zahtijev za rješavanje spora sudu. Za rješavanje sporova između Ugovornih strana nadležan je sud u Zagrebu.

Sve obavijesti i drugi akti, uključujući pravne akte koji po Ugovoru ili odgovarajućem zakonskom propisu moraju biti sastavljeni u pisanom obliku, dostavljaju se drugoj Ugovornoj strani osobno, dostavom ili preporučenom poštom na posljednju poznatu adresu Ugovorne strane. Ugovorne strane određuju da se pošiljka smatra dostavljenom, čak i u slučaju da primatelj odbije primiti pošiljku i to od dana kada je odbio primiti pošiljku ili u slučaju kada se pošiljka vrati pošiljatelju iz bilo kojeg razloga nemogućnosti dostave i to od dana kada se pošiljka vratila pošiljatelju.

Završne odredbe

Nanolife jdoo zadržava pravo izmjena i dopuna Općih uvjeta poslovanja, te će o takvim promjenama obavijestiti Korisnika putem objave na web stranici www.croatiandragon.com, navođenjem datuma od kada takve promjene postaju važeće. Stupanjem na snagu novih Općih uvjeta poslovanja, prethodni važeći Opći uvjeti poslovanja prestaju postojati.

Nanolife jdoo se obvezuje da će on i njegove ovlaštene osobe, temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka, zadržati povjerljivost osobnih podataka Korisnika do kojih je došao u obavljanju svog posla, te da neće takve podatke koristiti za osobnu uporabu niti ih davati trećim osobama bez dopuštenja tih osoba. Odredbe ovog paragrafa ne odnose se na obveze koje proizlaze iz odgovarajućih zakonskih propisa i/ili odluka odgovarajućih nadležnih tijela.

Ovi Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu 1. 1. 2020.